Giới Thiệu:“Nhóm nhỏ Cơ Đốc (NNCĐ) không chỉ là những nhóm nhỏ của Nhóm Thông công học đường, và cũng không phải là một mô hình mới mẻ. Trong những năm gần đây, NNCĐ đã thu hút sự chú ý của nhiều người vì càng ngày càng có nhiều Hội Thánh đã và đang sử dụng mô hình NNCĐ để môn đệ hoá và truyền giảng một cách có hiệu quả. Tín hữu của các Hội Thánh này kinh nghiệm sự tăng trưởng khi tham gia vào những nhóm nhỏ.”

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*