TIN LÀNH

Giới Thiệu:“: Kinh Thánh trình bày rõ ràng con đường đến sự sống vĩnh cửu. Trước tiên, chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta đã phạm tội chống lại Thượng Đế: “Tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Thượng Đế.” (Rô Ma 3:23). Chúng ta tất cả […]

Tìm hiểu thư Tít

Giới Thiệu:“Thư sứ đồ Phaolô gởi cho Tít là một trong những sách ngắn nhất của Kinh Thánh và thường được lướt qua. Dầu vậy, bức thư nầy không thể bị đánh giá thấp vì ý nghĩa và chiều sâu của sự dạy dỗ trong thư rất thích hợp cho Hội Thánh ngày nay. Tít […]

Tiểu Tiên Tri

Giới Thiệu:“Những sách trong Kinh Thánh được xếp vào danh mục các sách tiên tri nhiều hơn bất kỳ danh mục nào khác. Có bốn sách đại tiên tri (Ê-sai, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên, Đa-ni-ên) và mười hai sách tiểu tiên tri (sau sách Đa-ni-ên cho đến hết phần Cựu Ước), được viết trong xứ Y-sơ-ra-ên đời […]

Tiến hóa hay Sáng tạo?

Giới Thiệu:“Trong những thập niên cuối của thế kỷ hai mươi và bước sang thập niên đầu của thế kỷ hai mươi mốt, nhiều khám phá khoa học kỹ thuật đã đem đến ảnh hưởng sâu rộng trong nền văn minh tiến bộ của nhân loại. Kỹ thuật thông tin, hệ thống mạng lưới toàn […]

Thông Hiểu Kinh Thánh

Giới Thiệu:“Quyết định của nhà xuất bản cho tái bản quyển Thông Hiểu Thánh Kinh này tạo cơ hội cho tôi đọc lại nó và thực hiện một số bổ sung. Hơn nữa nhiều năm đã trôi qua kể từ lần xuất bản đầu tiên. Trong thập kỷ này, tình hình quốc tế đã thay […]

Thi Văn Và Tiên Tri

Giới Thiệu: “Trong bài học nầy, chúng ta bắt đầu nghiên cứu về năm sách thi văn của Cựu ước, đó là các sách: Gióp, Thi thiên, Châm ngôn, Truyền đạo và Nhã ca (các bài ca của Salômôn). Các sách thi văn cũng được xếp loại là “Các Sách Khôn Ngoan”, để phân biệt […]

THÁNH KINH NHẬP MÔN

Giới Thiệu:“Tài liệu học nầy do Tiến sĩ R. Laird Harris biên soạn cho hội Evangelical Teacher Training Association. Viện Thần Học Việt nam được phép sử dụng làm tài liệu cho môn học Thánh Kinh Nhập Môn (Introduction to the Bible) nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi Lời Chúa của các tín hữu. […]

Tân Ước Giản Lượt

Giới Thiệu:“Giữa lúc các hoàng đế Lamã cai trị hầu hết những miền có dân cư trên đất. Tại một thị trấn nhỏ bé xứ Palestine, một người ra đời làm thay đổi cục diện thế giới, đó là Chúa Jesus ở Naxarét. Đây không là sự kiện bất ngờ mà là kết quả của […]

Tân Ước Lược Khảo

Giới Thiệu: “Một sự khải thị mới Suốt lịch sử nhân loại, con người đã suy nghĩ về những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Ngài ngự nơi đâu? Ngài ra sao? Mối liên hệ giữa Ngài với con người là gì? Trong Cựu ước, sự hiện diện của Ngài được biểu hiện bởi […]

Sứ Điệp Tân Ước

Giới Thiệu:“Chủ đề Sứ Điệp Tân Ước nêu lên trước tiên một câu hỏi và dẫn đến một câu hỏi khác. Câu hỏi đặt ra trước tiên là: “Tân ước là gì” và câu hỏi theo sau là “có một sứ điệp Tân Ước không?” Tân ước là gì ? Đối với Cơ Đốc nhân, […]