Giới Thiệu:“Thờ phượng là ngợi khen Đức Chúa Trời. Thờ phượng là phục vụ Đức Chúa Trời. Chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn đến một cuộc sống mới trong cầu nguyện và thờ phượng. Vì vậy, chúng tôi sẽ giới thiệu bạn đến một loại hình sống mới. Trước hết, có thể dường như là chúng tôi đang nói đến đủ thứ chuyện khác nhau ngoại trừ chuyện cầu nguyện và thờ phượng – Có lẽ bạn sẽ tự hỏi làm thế nào có thể học cầu nguyện qua việc học về sự hiện diện của Đức Chúa Trời;”

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*