Giới Thiệu:“Chiến lược là một từ ngữ của quân sự. Nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “Lãnh đạo một đội quân”. Ý nghĩa chính yếu của nó liên hệ đến việc điều hành quân sự, nhưng nó được dùng cho việc hoạch định và thi hành khéo léo bất cứ việc gì. ”

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*