Giới Thiệu:“Trong thập kỷ qua, tôi vinh hạnh được đi lại nhiều nơi trên thế giới và chia xẻ Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ qua cả chương trình truyền giảng lẫn môn đồ hóa. Mục vụ này đã được chứng kiến rất nhiều người tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa của riêng mình, và vô số Cơ Đốc nhân tái cam kết hầu việc Chúa chúng ta.”

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*