vgmchuongtrinh

Giới Thiệu: Chương trình VGMVB là chương trình học Lời Chúa cách chuyên sâu và hệ thống, nhằm giúp đỡ các Mục Sư, các Truyền Đạo, các nhân sự trong Hội Thánh có cơ hội học thêm hơn. Đặc biệt dành cho các tín hữu đang đi làm có cơ hội học Lời Chúa để có thể trở nên những nhân sự góp phần gây dựng và phát triển Hội Thánh địa phương.

Địa Chỉ: http://vgm.education

 

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*