Giới Thiệu: “Chúng ta được Chúa Jêsus phán dạy là phải rao giảng Phúc Âm cho toàn thế giới. Chúng ta được dạy bảo là phải môn đồ hóa những người hư mất sau khi họ đã được cứu. Nhưng ý định của Đức Chúa Trời là xây dựng các Hội thánh giữa những người đó. Thật là một điều buồn lòng Chúa khi thấy nhiều người được cứu nhưng lại không được đưa vào các HT cách thích hợp để được chăm sóc. Mỗi con chiên đều cần một người chăn và một ràn chiên. Vậy là tôi sẽ nói về chức vụ trưởng lão theo Kinh Thánh.”

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*