Giới Thiệu: “Gần cuối chặng đường chức vụ trên đất, Đức Chúa Giê-xu bảo cùng các môn đệ của mình rằng giờ hầu đến, Ngài sẽ không còn ở với họ nữa. Rồi Ngài phán:
Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ-thật, mà thế gian không thề nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài;”

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*