Giới Thiệu:“Chúng ta thường học bằng hai cách: từ những khuôn mẫu và từ những nguyên tắc . Trong khóa nầy bạn sẽ học về sự lãnh đạo bằng cả hai cách. Bạn sẽ xem xét những khuôn mẫu, hoặc những ví dụ, từ một vài người lãnh đạo mà Đức Chúa Trời đã chọn lựa. ”

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*