dainguonsong

Giới Thiệu: Sứ mệnh của Đài Nguồn Sống là phát triển chương trình phát thanh và cung cấp cho người nghe cách đi theo Chúa Giê-xu và vào Vương quốc của Ngài. Đài Nguồn Sống giúp người nghe hiểu biết về Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi, là Đức Chúa Trời, và là Vua để họ nghe theo sự giảng dạy của Ngài, sống trong sự vâng lời, phục vụ Ngài, và trở thành thành viên của một hội thánh địa phương.

Địa Chỉ: https://www.dainguonsong.com

 

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*