Giới Thiệu: “Bobby Clinton là một Giáo Sư Phụ Tá Vai Trò Lãnh Đạo Và Mở Rộng ở tại Trường Truyền Giáo Thế Giới thuộc Chủng Viện Fuller. Trước khi đảm nhận vị trí dạy dỗ và khảo sát hiện nay tại trường Fuller, ông là một sĩ quan chỉ huy trong các quân đoàn lính thủy đánh bộ, kỹ sư điện của các Phòng Thí Nghiệm Bell Telephone, mục sư phụ tá, và là một nhà truyền giáo thuộc đội ngũ Thế Giới.”

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*