Giới Thiệu: Những câu họ thường hỏi nằm trong các chương về Chăm sóc con cái, ý thức trong sáng lành mạnh về tình dục, và nan đề của Những Thiếu niên; tuy nhiên, tài liệu trong mọi chương sách đều xuất phát từ các buổi gặp gỡ trao đổi để khuyên giúp, giải đáp thắc mắc, và đã được sử dụng trong các lớp học, các buổi diễn thuyết công cộng cho các thanh thiếu niên và các bậc cha mẹ.

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*