Giới Thiệu:“Bạn sắp sửa học một đề tài rất quan trọng. Đó là làm thế nào để truyền thông Lời của Đức Chúa Trời cách có hiệu quả bằng việc giảng đạo và dạy đạo. Hai phương pháp Thánh Kinh này nhằm truyền thông Lời của Đức Chúa Trời ở nhiều khía cạnh rất giống nhau.”

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*