Giới Thiệu: “Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một “đứa con trai” thật đáng yêu và thành công “trong chức vụ,” Rick Warren. Tôi gặp Rick lần đầu năm 1974, là một anh chàng sinh viên đại học kỳ lạ, đã lái xe suốt 350 dặm đường để đến dự hội nghị Baptist California tại San Francisco. Qua sứ điệp tại kỳ hội đồng đó, Đức Chúa Trời đã kêu gọi Rick Warren vào chức vụ mục sư-diễn giả. Tôi thật vinh dự khi được gọi là “cha đẻ trong chức vụ” của Rick.”

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*