co-doc-nhan (4)

“Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ.”
co-doc-nhan (4)

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*