Kinh Thánh Theo Chủ Đề – Sự giả Hình

 

_ Hỡi con , hãy thôi nghe sự khuyên dạy khiến cho con lầm lạc cách xa các lời tri thức ( Châm ngôn 19 : 27 )
_ Bạn hữu làm cho thương tích , ấy bởi lòng thành tín ; còn sự hôn hít của kẻ ghen ghét lấy làm giả ngụy ( Châm ngôn 27 : 6 )

_ Chúa có phán rằng : Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta , lấy môi miếng tôn ta , mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm ; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người , bởi loài người dạy cho – vì cớ đó , ta sẽ cứ làm việc lạ lùng giữa dân nầy , sự lạ rất lạ đến nỗi sự khôn ngoan của người khôn ngoan , sẽ ra hư không , sự thông sáng của người thông sáng sẽ bị giấu ( Êsai 29 : 13 – 14)
_ Sao các ngươi nói được rằng : Chúng ta là khôn sáng , có luật pháp Đức Giêhôva ở với chúng ta ? Nhưng , nầy , ngọn bút giả dối của bọn thông giáo đã làm cho luật pháp ấy ra sự nói dối (Giêrêmi 8 : 8 )
_ Khi tiên tri nào có chiêm bao , hãy thuật chiêm bao ấy đi ; còn kẻ nào đã lãnh lời ta , hãy truyền lại lời ta cách trung tín ! Đức Giêhôva phán : Rơm rạ há xen vào lúa mì sao ? – Lời ta há chẳng như lữa , như búa đập vỡ đá sao ? Đức Giêhôva phán vậy – Vậy nên Đức Giêhôva phán rằng : Nầy , ta nghịch cùng những kẻ tiên tri ăn cắp lẫn nhau về lời của ta – Đức Giêhôva phán : Nầy ta nghịch cùng những kẻ tiên tri dùng lưỡi mình nói ra , mà rằng : Ngài phán – Đức Giêhôva phán : Nầy , ta nghịch cùng những kẻ lấy chiêm bao giả dối mà nói tiên tri , thuật lại và lấy lời dối trá khoe khoang mà làm cho dân ta lầm lạc , nhưng ta không sai và cũng không bảo chúng nó ; chúng nó cũng không làm ích gì cho dân nầy hết , Đức Giêhôva phán vậy ( Giêrêmi 23 : 28 – 32 )
_ Chúng nó đã thấy sự phỉnh phờ , và sự bói khoa giả dối . Chúng nó nói rằng : Đức Giêhôva phán _ song Đức Giêhôva đã không sai chúng nó _ và chúng nó khiến người ta mong cho lời mình được ứng nghiệm – Khi ta chưa từng phán mà các ngươi nói rằng : Đức Giêhôva có phán , vậy các ngươi há chẳng thấy sự hiện thấy phỉnh phờ và nói sự bói khoa giả dối , hay sao ? ( Êxêchiên 13 : 6 – 7 )
_ Vì các ngươi lấy sự dối trá làm buồn lòng cho kẻ công bình mà ta chưa từng làm cho lo phiền , và các ngươi làm mạnh tay kẻ dữ đặng nó không xây bỏ đường xấu mình để được sống – vì cớ đó các ngươi sẽ không thấy sự hiện thấy phỉnh phờ , và không bói khoa nữa , ta sẽ cứu dân ta thoát khỏi tay các ngươi , và các ngươi sẽ biết ta là Đức Giêhôva ( Êxêchiên 13 : 22 – 23 )
_ … Miệng chúng nó tỏ ra nhiều sự yêu mến , mà lòng chúng nó chỉ tìm lợi ( Êxêchiên 33 : 31b)
_ Hãy giữ , đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta , cho họ đều thấy . Bằng không , thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời ( Mathiơ 6 : 1)
_ Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi , mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình ? – Sao ngươi dám nói với anh em rằng : Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh , mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình ? – Hỡi kẻ giả hình ! Trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi , rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được ( Mathiơ 7 : 3 – 5) # ( Luca 6 : 41 – 42)
_ Hãy coi chừng tiên tri giả , là những kẻ đội lốt chiên đến cùng các ngươi , song bề trong thật là muông sói hay cắn xé ( Mathiơ 7 : 15)
_ Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng : Lạy Chúa , lạy Chúa , thì đều được vào nước thiên đàng đâu ; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi ( Mathiơ 7 : 21)
_ Hỡi kẻ giả hình ! Êsai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm , mà rằng : – Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta ; nhưng lòng chúng nó xa ta lắm – Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích , vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra ( Mathiơ 15 : 7 – 9) # ( Mác 7: 6 – 7)
_ Chẳng phải điều chi vào miệng làm dơ dáy người ; nhưng điều chi ở miệng ra , ấy mới là điều làm dơ dáy người vậy ! – Hãy để vậy : Đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa ; nếu kẻmù dẫn đưa kẻ mù , thì cả hai sẽ cùng té xuống hố – Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng , những tội giết người , tà dâm , dâm dục , trộm cướp , làm chứng dối , và lộng ngôn ( Mathiơ 15 : 11 ; 14 ; 19 ) # ( Mác 7 : 15)
_ Khốn cho các ngươi , thầy thông giáo và người Pharisi , là kẻ giả hình ! Vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình ; và khi đã khuyên được rồi , thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi ( Mathiơ 22 : 15 )
_ Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu , để trên vai người ta , còn mình thì không muốn động ngón tay vào – Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy , mang cái thẻ bài da cho rộng , xủ cái tua áo cho dài ; – ưa ngồi đầu trong đám tiệc , thích ngôi cao nhứt trong nhà hội – muốn người ta chào mình giữa chợ , và ưng người ta gọi mình bằng thầy ( Mathiơ 23 : 4 – 7)
_ Khốn cho các ngươi , thầy thông giáo và người Pharisi , là kẻ giả hình ! Vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta ; các ngươi không vào đó bao giờ , mà có ai muốn vào , thì lại ngăn trở ( Mathiơ 23 : 13)
_ Khốn cho các ngươi , thầy thông giáo và người Pharisi , là kẻ giả hình ! Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà , hồi hương và rau cần , mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp , là sự công bình , thương xót và trung tín ; đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia ( Mathiơ 23 : 23)
_ Vì thật là tự trong , tự lòng người mà ra những ác tưởng , sự dâm dục , trộm cướp , giết người , tà dâm , tham lam , hung ác , gian dối , hoang đàng , con mắt ganh đố , lộng ngôn , kiêu ngạo , điên cuồng – Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người ( Mác 7 : 21 – 23 )
_ Những Christ giả , tiên tri giả sẽ nổi lên , làm những dấu lạ phép lạ , nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn – Hãy giữ lấy , ta đã nói trước cho các ngươi cả (Mác 13 : 22 – 23 )
_ Song khốn cho các ngươi , người Pharisi , vì các ngươi nộp một phần mười về bạc hà , hồi hương , cùng mọi thứ rau , còn sự công bình và sự kính mến ĐCT ,thì các ngươi bỏ qua ! Ấy là các việc phải làm , mà cũng không nên bỏ qua các việc khác – Khốn cho các ngươi , người Pharisi , vì các ngươi ưa ngôi cao nhứt trong nhà hội , và thích người ta chào mình giữa chợ ! ( Luca 11 : 42 – 43)
_ Đức Chúa Jesus đáp rằng : Khốn cho các ngươi nữa , là thầy dạy luật , vì các ngươi chất cho người ta gánh nặng khó mang , mà tự mình thì không động ngón tay đến – Khốn cho các ngươi , là thầy dạy luật , vì các ngươi đã đoạt lấy chìa khóa của sự biết , chính mình không vào , mà người khác muốn vào , lại ngăn cấm không cho ! ( Luca 11 : 46 ; 52)
_ Ngài phán cùng họ ( Người Pharisi) rằng : Các ngươi làm bộ công bình qua mặt người ta , song ĐCT biết lòng các ngươi ; vì sự người ta tôn trọng là sự gớm ghiếc trước mặt ĐCT ( Luca 16 : 15)
_ Hãy giữ mình về các thầy thông giáo , là người ưa mặc áo dài đi dạo , và thích những sự chào hỏi giữa chợ , muốn ngôi cao trong nhà hội , ngồi đầu trong tiệc lớn – làm bộ đọc lời cầu nguyện dài , mà nuốt gia tài của đàn bà góa . Họ sẽ bị đoán phạt nặng hơn ( Luca 20 : 46 – 47 )
_ Vậy ngươi dạy dỗ kẻ khác mà không dạy dỗ chính mình ngươi sao ! Ngươi giảng rằng chớ nên ăn cắp , mà ngươi ăn cắp ! – Ngươi nói rằng chớ nên phạm tội tà dâm , mà ngươi phạm tội tà dâm ! Ngươi gớm ghét hình tượng , mà cướp lấy đồ vật của hình tượng ! – Ngươi khoe mình về luật pháp mà bởi phạm luật pháp làm nhục đến ĐCT – Vì bởi cớ các ngươi nên danh ĐCT bị nói phạm trong vòng người ngoại , như lời đã chép ( Rôma 2 : 21 – 24 )
_ Hỡi anh em , tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu , nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận . Phải tránh xa họ đi – Vì những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ , Chúa chúng ta , song hầu việc cái bụng họ , và lấy những lời ngọt ngào dua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà – Sự anh em vâng phục thì ai ai cũng biết rồi , vậy tôi vì anh em vui mừng , mong rằng anh em khôn ngoan về điều lành , và thanh sạch đối với điều dữ ( Rôma 16 : 17 – 19 )
_ Nào có lạ gì , chính quỉ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng – Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì ; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm (II Côrinhtô 11 : 14 – 15 )
_ Hãy coi chừng loài chó ; hãy coi chừng kẻ làm công gian ác , hãy coi chừng phép cắt bì giả – Vì ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật , là kẻ cậy Thánh Linh ĐCT mà hầu việc ĐCT , khoe mình trong Đấng Christ , và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ ( Philíp 3 : 2 – 3)
_ Hãy giữ chừng , kẻo có ai lấy triết học và lời hư không , theo lời truyền khẩu của loài người , sơ học của thế gian , không theo Đấng Christ , mà bắt anh em phục chăng ( Côlôse 2 : 8)
_ Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi , là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lạy các thiên sứ . Họ theo những sự mình xem thấy , và bởi tính xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích – không liên lạc với đầu , là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hợp bởi các lắt léo , và được sự sanh trưởng từ ĐCT đến – Ví bằng anh em chết với Đấng Christ về sự sơ học của thế gian , thì làm sao lại để cho những thể lệ nầy ép buộc mình như anh em còn sống trong thế gian :- Chớ lấy , chớ nếm , chớ rờ ? – Cả sự đó hễ dùng đến thì hư nát , theo qui tắc và đạo lý loài người – dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan , là bởi thờ lạy theo ý riêng cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình ; nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt ( Côlôse 2 : 18 – 23)
_ Luận về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta , và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài – thì, hỡi anh em , xin chớ vội bối rối và kinh hoảng , hoặc bởi thần cảm giả mạo , hoặc bởi lời nói hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gởi mà nói rằng ngày Chúa gần đến – Mặc ai dùng cách nào , cũng đừng để họ lừa dối mình . Vì phải có sự bỏ đạo đến trước , và có người tội ác , con của sự hư mất hiện ra – tức là kẻ đối địch , tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là ĐCT hoặc người ta thờ lạy , rất đỗi ngồi trong đền ĐCT , chính mình tự xưng là ĐCT ( II Têsalônica 2 : 1 – 4 )
_ Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Satan mà hiện đến , làm đủ mọi thứ phép lạ , dấu dị , và việc kỳ dối giả ; – dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất , vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi – Ay vì thế mà ĐCT cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc , là sự khiến chúng nó tin điều dối giả – hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật , song chuộng sự không công bình , đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài ( II Têsalônica 2 : 9 – 11 )
_ Đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng , là những điều gây nên sự cãi lẫy , chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của ĐCT , là công việc được trọn bởi đức tin – Mục đích của sự răn bảo , ấy là sự yêu thương , bởi lòng tinh sạch , lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra – Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó , đi tìm những lời vô ích – họ muốn làm thầy dạy luật , mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết ( I Timôthê 1 : 4 – 7)
_ Vả , Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng , trong đời sau rốt , có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối , và đạo lý của quỉ dữ – bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối , là kẻ có lương tâm đã lì – họ sẽ cấm cưới gả, và biểu kiêng các thức ăn ĐCT đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật , tạ ơn mà dùng lấy ( I Timôthê 4 : 1 – 3)
_ Ví thử có người dạy dỗ đạo khác , không theo lời có ích của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và đạo lý theo sự tin kính – thì người đó là lên mình kiêu ngạo , không biết chi hết ; nhưng có bịnh hay gạn hỏi , cãi lẫy , bởi đó sanh sự ghen ghét , tranh cạnh , gièm chê, nghi ngờ xấu xa , cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu , thiếu mất lẽ thật , coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy ( I Timôthê 6 : 3 – 5)
_ Hỡi Timôthê , hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con , tránh những lời hư không phàm tục , và những sự cãi lẽ bằng tri thức ngụy xưng là tri thức – Ay vì muốn luyện tập tri thức đó , nên có người bội đạo ( I Timôthê 6 : 20 – 21)
_ Dầu vậy , trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả , và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em ; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại , chối Chúa đã chuộc mình , tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình – Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng , và đạo thật vì cớ họ sẽ bị gièm pha – Họ sẽ bởi lòng tham mình , lấy lời dối trá khoét anh em ; nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay , và sự hư mất của họ chẳng ngủ ( II Phierơ 2 : 1 – 3)
_ Chúng nó dùng những lời văn hoa hư đản , đem những điều ham muốn của xác thịt và điều gian dâm mà dỗ dành những kẻ mới vừa tránh khỏi các người theo đường lầm lạc – chúng nó hứa sự tự do cho người , mà chính mình thì làm tôi mọi sự hư nát ; vì có sự chi đã thắng hơn người , thì người là tôi mọi sự đó – Vả , chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ , mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian , rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó , thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu – Chúng nó đã biết đường công bình , rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình , thế thì thà rằng không biết là hơn – Đã xãy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng : Chó liếm lại đồ nó đã mửa , heo đã rửa sạch rồi , lại lăn lóc trong vũng bùn ( II Phierơ 2 : 18 – 22)
_ Hỡi các con cái bé mọn , chớ để cho ai lừa dối mình : Kẻ làm sự công bình là người công bình , như chính mình Chúa là công bình – Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu . Vả , Con ĐCT đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ – Ai sanh bởi ĐCT , thì chẳng phạm tội , vì hột giống của ĐCT ở trong người và người không thể phạm tội được , vì đã sanh bởi ĐCT – Bởi đó , người ta nhận biết con cái ĐCT và con cái ma quỉ : ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về ĐCT , kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy ( I Giăng 3 : 7 – 10 )
_ Hỡi kẻ rất yêu dấu , chớ tin cậy mọi thần , nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi ĐCT chăng ; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ – Bởi điều nầy , hãy nhận biết Thánh Linh của ĐCT : phàm thần nào xưng Đức Chúa Jesus Christ lấy xác thịt mà ra đời , thần đó là bởi ĐCT – còn thần nào không xưng Đức Chúa Jesus , chẳng phải bởi ĐCT . Đó là thần của Kẻ địch lại Đấng Christ , mà các con đã nghe rằng hầu đến , và hiện nay đã ở trong thế gian rồi ( I Giăng 4 : 1 – 3 )
_ Họ thuộc về thế gian , cho nên nói theo như thế gian , và người thế gian nghe họ – Chúng ta thuộc về ĐCT : ai nhìn biết ĐCT thì nghe chúng ta ; còn ai chẳng hề thuộc về ĐCT , thì chẳng nghe chúng ta . Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm ( I Giăng 4 : 5 – 6)
_ Trong thế gian đã rải nhiều kẻ dỗ dành , là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Jesus Christ lấy xác thịt mà đến : ấy đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại Đấng Christ – Chính các ngươi hãy giữ , hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình , nhưng cho được phần thưởng đầy đủ – Hễ ai đi dông dài , chẳng bền lòng theo đạo Đấng Christ , thì người ấy không có ĐCT . Còn ai bền lòng trong đạo ấy , thì người đó có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con – Nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo , thì chớ rước họ vào nhà và đừng chào hỏi họ – Vì người nào chào hỏi họ , tức là dự vào công việc ác của họ ( II Giăng : 7 – 11 )
_ Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta , là những kẻ bị định đoán phạt từ lâu rồi , kẻ chẳng tin kính đổi ơn ĐCT chúng ta ra việc tà ác , chối Đấng Chủ tể và Chúa có một của chúng ta , là Đức Chúa Jesus Christ ( Giuđe : 4)
_ Nhưng mà chúng nó cũng như vậy , trong giấc mơ màng , làm ô uế xác thịt mình , khinh dễ quyền phép rất cao và nói hỗn các đấng tôn trọng – Vả , khi chính mình thiên sứ trưởng Michen chống với ma quỉ giành xác Môise , còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt ; người chỉ nói rằng : Cầu Chúa phạt ngươi ! – Song những kẻ nầy ; hễ điều gì không biết thì khinh dễ hết ; và mọi điều chúng nó tự nhiên mà biết cũng như con thú vật vô tri , thì dùng mà làm hư mình ( Giuđe : 8 – 10 )

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*