Kinh Thánh Theo Chủ Đề – Sự Hiếu Thảo

_ Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi , hầu cho ngươi được sống lâu (và có phước ) trên đất mà Giêhôva ĐCT ngươi ban cho (Xuất 20:12) # (Phục truyền 5 : 16)
_ Kẻ nào đánh cha hay mẹ mình , sẽ bị xử tử – Kẻ nào mắng cha hay mẹ mình , sẽ bị xử tử ( Xuất Êdíptô ký 20 : 15 ; 17)

_ Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình và giữ những ngày sa bát ta: Ta là Giêhôva ĐCT của các ngươi ( Lê vi ký 19 : 3)
_ Khi một người nào chưởi cha mắng mẹ mình , thì phải bị xử tử : nó đã chưởi rủa cha mẹ ; huyết nó sẽ đổ lại trên mình nó (Lê vi ký 20 : 9)
_ Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi , như Giêhôva ĐCT ngươi có phán dặn , hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giêhôva ĐCT ngươi ban cho ( Phục truyền 5 : 16 )
_ Đáng rủa sả thay người nào khinh bỉ cha mẹ mình …(Phục truyền 27 : 16)
_ Kẻ hãm hại cha mình , và xô đuổi mẹ mình , là một con trai gây hổ ngươi và chiêu sỉ nhục ( Châm ngôn 19 : 26)
_ Ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ mình sẽ tắt giữa vùng tăm tối mịt mờ ( Châm ngôn 20 : 20)
_ Hỡi con , khá khôn ngoan và làm vui lòng cha , để cha có thế đáp lại cùng kẻ nào sỉ nhục cha ( Châm ngôn 27 : 11 )
_ Ai giữ luật pháp là con trai khôn ngoan ; còn ai kết bạn với kẻ hoang đàng làm hổ ngươi cho cha mình ( Châm ngôn 28 : 7 )
_ Kẻ nào ăn cắp của cha hay mẹ mình , và nói rằng chẳng phải là phạm tội đâu , kẻ ấy đồng bạn với kẻ phá phách ( Châm ngôn 28 : 24)
_ Con mắt nhạo báng cha mình , khinh sự vâng lời đối với mẹ mình , các con quạ của trũng sẽ móc mắt ấy , và các chim ưng con sẽ ăn nó đi ( Châm ngôn 30 : 17)
_ Vì ĐCT đã truyền điều răn nầy : Phải hiếu kính cha mẹ ngươi ; lại điều nầy : Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết ( Mathiơ 15 : 4)
_ Hãy thảo kính cha mẹ ; và hãy yêu kẻ lân cận như mình (Mathiơ 19 : 19 )
_ Hỡi kẻ làm con cái , hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa , vì điều đó là phải lắm – Hãy tôn kính cha mẹ ngươi ( ấy là điều răn thứ nhứt , có một lời hứa nối theo ) – hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất ( Êphêsô 6 : 1 – 3)
_ Hãy kính những người đàn bà góa thật là góa – Nhưng nếu bà góa có con cháu , thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ ; vì điều đó đẹp lòng ĐCT ( I Timôthê 5 : 3 – 4 )

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*