Kinh Thánh Theo Chủ Đề – Sự Hứa Nguyện

_ Khi một người nào có hứa nguyện cùng Đức Giêhôva , hoặc phát thề buộc lấy lòng mình phải giử một sự gì , thì chớ nên thất tín. Mọi lời ra khỏi miệng người , người phải làm theo (Dân số ký 30 : 3)

_ Khi ngươi hứa nguyện cùng Giêhôva ĐCT ngươi , thì chớ trì hoãn làm cho xong
; vì Giêhôva ĐCT ngươi hẳn sẽ đòi sự hoàn nguyện ấy ; bằng chẳng làm cho xong, ngươi sẽ mang lấy tội – Nhưng nếu ngươi không hứa nguyện thì không phạm tội – Khi môi ngươi đã hứa cùng Giêhôva ĐCT ngươi một sự hứa nguyện lạc ý , thì khá cẩn thận làm trọn lời ra khỏi miệng mình đó ( Phục truyền 23 : 21 – 23)

_ Hãy hứa nguyện và trả xong cho Giêhôva ĐCT các ngươi ; hết thảy kẻ nào ở xung quanh Ngài , khá đem lễ vật dâng cho Đấng đáng sợ ( Thi Thiên 76 : 11 )

_ Tôi sẽ trả xong cho Đức Giêhôva các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài ( Thi thiên 116 : 14 # 18)

_ Khi ngươi khấn hứa sự gì với ĐCT , chớ chậm mà hoàn nguyện ; vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại . Vậy khá trả điều gì ngươi hứa – Thà đừng khấn hứa , hơn là khấn hứa mà lại không trả (Truyền đạo 5 : 4 – 5)

_ Song ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết : Đừng chỉ trời mà thề , vì là ngôi của ĐCT ; – đừng chỉ đất mà thề , vì là bệ chân của ĐCT ; đừng chỉ thành Giêrusalem mà thề , vì là thành của vua lớn – Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề , vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được – Song ngươi phải nói rằng : Phải , phải ; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó , bởi nơi quỉ dữ mà ra ( Mathiơ 5 : 34 – 37)

_ Hỡi anh em , trước hết chớ có thề , chơ chỉ trời , chỉ đất , cũng chớ chỉ vật khác mà thề ; nhưng phải thì nói phải , không thì nói không , hầu cho khỏi bị xét đoán ( Gia cơ 5 : 12)

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*