Kinh Thánh Theo Chủ Đề – Sự Khôn Ngoan

_ Vậy , xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng , để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành điều dữ ; vì ai có thể đoán xét dân rất lớn nầy của Chúa ? – Lời của Salômôn đẹp lòng Chúa vì người đã cầu xin sự đó ( I Các vua 3 : 9 – 10)

_ Sự kính sợ Đức Giêhôva là khởi đầu sự khôn ngoan ; phàm kẻ nào giữ theo điều răn
Ngài có trí hiểu . Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời ( Thi thiên 111 : 10)

_ Các điều răn Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch tôi , vì các điều răn ấy ở cùng tôi luôn luôn – Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi , vì tôi suy gẫm các chứng cớ Chúa – Tôi thông hiểu hơn kẻ già cả vì có gìn giữ các giềng mối Chúa ( Thi thiên 119 : 98 – 100)

_ Hỡi con , nếu con tiếp nhận lời ta , dành giữ mạnh lịnh ta nơi lòng con – Để lắng tai nghe sự khôn ngoan , và chuyên lòng con về sự thông sáng – Phải , nếu con kêu cầu sự phân biện và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng , – Nếu con tìm nó như tiền bạc , và kiếm nó như bửu vật ẩn bí – Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giêhôva và tìm được điều tri thức của ĐCT ( Châm ngôn 2 : 1 – 5 )

_ Vì Đức Giêhôva ban cho sự khôn ngoan , từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng ( Châm ngôn 2 : 6)

_ Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con và linh hồn con sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích – Sự dẽ dặt sẽ coi sóc con , sự thông sáng sẽ gìn giữ con , – Để cứu con khỏi đường dữ , khỏi kẻ nói việc gian tà – và khỏi kẻ bỏ đường ngay thẳng , mà đi theo các lối tối tăm ( Châm ngôn 2 : 10 – 13 )
_ Sự khôn ngoan sẽ khiến con đi trong đường người thiện , và gìn giữ các lối của kẻ công bình ( Châm ngôn 2 : 20)

_ Sự nhân từ và sự chân thật , chớ lìa bỏ con ; hãy đeo nóvào cổ , ghi nó nơi bia lòng con – Như vậy trước mặt ĐCT và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật ( Châm ngôn 3 : 3 – 4)

_ Sự khôn ngoan quí báu hơn châu ngọc , chẳng một bửu vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó – Tay hữu nó cầm sự trường thọ , còn trong tay tả , có sự giàu có và vinh hiển – Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc , và các lối nó cả đều bình an ( Châm ngôn 3 : 15 – 17)

_ Hỡi con , khá gìn giữ sự khôn ngoan thật và sự dẽ dặt , chớ để nó lìa xa mắt con ( Châm ngôn 3 : 21)

_ Người khôn ngoan sẽ hưởng được sự vinh hiển ; còn sự thăng lên của kẻ ngu dại sẽ ra điều hổ thẹn ( Châm ngôn 3 : 35)

_ Sự khôn ngoan là điều cần nhứt ; vậy khá cầu lấy sự khôn ngoan ; hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng ( Châm ngôn 4 : 7)

_ Sự khôn ngoan sẽ đội trên đầu con một dây hoa mĩ , và ban cho con một mão triều thiên vinh quang ( Châm ngôn 4 : 9 )

_ Khá nhận sự khuyên dạy ta , chớ lãnh tiền bạc , thà lãnh sự tri thức hơn là vàng ròng chọn lựa ( Châm ngôn 8 : 10)

_ Ta ( sự khôn ngoan) yêu mến những người yêu mến ta , phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta – Sự giàu có , sự tôn trọng , của cải bền lâu và sự công bình đều ở nơi ta – Đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật , và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ ( Châm ngôn 8 : 17 – 18 ; 21 )

_ Khá nghe lời khuyên dạy và ở khôn ngoan , chớ nên từ chối nó ( Châm ngôn 8 : 33)

_ Nếu con khôn ngoan , thì có ích cho chính mình con ; nếu con nhạo báng , tất một mình con phải gánh lấy ( Châm ngôn 9 : 12)

_ Người có lòng khôn ngoan , nhận tiếp những điều răn ; nhưng kẻ có miệng ngu muội phải bị sa ngã ( Châm ngôn 10 : 8 )

_ Kết quả của người công bình giống như cây sự sống ; người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta ( Châm ngôn 11 : 30 )

_ Người ta được khen ngợi tùy theo sự khôn sáng mình ; còn kẻ có lòng tà vạy sẽ bị khinh dễ ( Châm ngôn 12 : 8 )

_ Người khôn khéo giấu điều mình biết ; còn lòng kẻ ngu muội xưng ra sự điên dại mình ( Châm ngôn 12 : 23 )

_ Sự dạy dỗ của người khôn ngoan vốn một nguồn sự sống , đặng khiến người ta tránh khỏi bẫy sự chết ( Châm ngôn 13 : 14 )

_ Ai giao tiếp với người khôn ngoan , trở nên khôn ngoan ; nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại (Châm ngôn 13 : 20 )

_ Kẻ ngu dốt tin hết mọi lời ; nhưng người khôn khéo xem xét các bước mình – Người khôn ngoan sợ và tránh khỏi điều ác ; song kẻ ngu muội ở xấc xược , và có lòng cậy mình ( Châm ngôn 14 : 15 – 16)

_ Con khôn ngoan làm vui vẻ cha nó ; còn đứa ngu muội khinh bỉ mẹ mình – Kẻ thiếu trí hiểu lấy sự điên dại làm vui ; song người khôn sáng sửa đường mình ngay thẳng rồi đi ( Châm ngôn 15 : 20 – 21 )

_ Được sự khôn ngoan , thật quí hơn vàng ròng biết mấy ! Được thông sáng , đáng chuộng hơn bạc biết bao !( Châm ngôn 16 : 16)

_ Ai có lòng khôn ngoan được gọi là thông sáng ; lời dịu dàng gia thêm sự tri thức – Người có được thông sáng , tức có được nguồn sự sống ; nhưng sự điên dại của kẻ ngu muội , ấy là sự sửa phạt của nó – Lòng người khôn ngoan dạy dỗ miệng mình , và thêm sự học thức nơi môi của mình ( Châm ngôn 16 : 21 – 23 )

_ Lòng người khôn khéo được sự tri thức ; và tai người khôn ngoan tìm kiếm sự hiểu biết ( Châm ngôn 18 : 15 )

_ Lòng thiếu tri thức ấy chẳng phải một điều hay ; vả kẻ nào vội bước bị vấp phạm – Sự ngu dại của người nào làm cho hư hỏng đường lối mình , và lòng người oán Đức Giêhôva ( Châm ngôn 19 : 2 – 3 )

_ Ai có được sự khôn ngoan thương mến linh hồn mình ; còn ai giữ lấy sự thông sáng tìm được phước hạnh ( Châm ngôn 19 : 8)

_ Sự khôn ngoan của người khiến cho người chậm nóng giận ; và người lấy làm danh dự mà bỏ qua tội phạm ( Châm ngôn 19 : 11)

_ Hãy nghe lời khuyên dạy , và tiếp nhận sự giáo hối , để con được khôn ngoan trong lúc cuối cùng ( Châm ngôn 19 : 20 )

_ Khi kẻ nhạo báng bị phạt , người ngu dại bèn trở nên khôn ngoan ; Khi khuyên dạy người khôn ngoan , người nhận lãnh sự tri thức ( Châm ngôn 21 : 11 )

_ Người khôn ngoan thấy điều tai vạ , và ẩn mình ; nhưng kẻ ngu muội cứ đi luôn , và mắc phải vạ (Châm ngôn 22 : 3 )

_ Nhờ sự khôn ngoan , cửa nhà được xây cất nên , và được vững vàng bởi sự thông sáng – Nhờ sự tri thức , các phòng vi đều được đầy đủ các thứ tài vật quí báu và đẹp đẽ – Người khôn ngoan có sức mạnh , và người tri thức gia thêm năng lực ( Châm ngôn 24 : 3 – 5)

_ Người khôn khéo thấy trước sự tai hại , bèn lo ẩn núp mình ; còn kẻ ngu muội cứ đi qua , và phải mang lấy tai vạ ( Châm ngôn 27 : 12 )

_ Nếu người khôn ngoan tranh luận với kẻ ngu muội , dầu người giận hay cười , cũng chẳng an hòa được ( Châm ngôn 29 : 9)

_ Kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình ; nhưng người khôn ngoan nguôi lấp nó và cầm giữ nó lại ( Châm ngôn 29 : 11 )

_ Lòng người khôn ngoan ở trong nhà tang chế , còn lòng kẻ ngu muội ở tại nhà vui sướng ( Truyền đạo 7 : 4 )

_ Thà nghe lời quở trách cuả người khôn ngoan , còn hơn là câu hát của kẻ ngu muội ( Truyền đạo 7 : 5 )

_ Vì sự khôn ngoan che thân cũng như tiền bạc che thân vậy ; nhưng sự khôn ngoan thắng hơn , vì nó giữ mạng sống cho người nào đã được nó ( Truyền đạo 7 : 12 )

_ Sự khôn ngoan khiến cho người khôn có sức mạnh hơn là mười kẻ cai trị ở trong thành ( Truyền đạo 7: 19)

_ Ta bèn nói rằng : Sự khôn ngoan hơn sức mạnh ; nhưng sự khôn ngoan của người nghèo bị khinh dễ , và lời nói của người không ai nghe ( Truyền đạo 9 : 16)

_ Lời của người khôn ngoan được nghe tại nơi êm lặng còn hơn tiếng kêu la của kẻ cai trị trong đám dại dột – Sự khôn ngoan hơn đồ binh khí ; nhưng chỉ một người có tội phá hũy được nhiều sự lành ( Truyền đạo 9 : 17 – 18 )

_ Con ruồi chết làm cho thúi dầu thơm của thợ hòa hương , cũng vậy , một chút điên dại làm nhẹ danh một người khôn ngoan sang trọng ( Truyền đạo 10 : 1)

_ Vậy , kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây , thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá – Có mưa sa , nước chảy , gió lay xô động nhà ấy ; song không sập , vì đã cất trên đá ( Mathiơ 7 : 24 – 25 ) # ( Luca 6 : 48 )

_ Song sự khôn ngoan được xưng công bình nhờ những việc làm của nó ( Luca 7 : 35)

_ Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình , chẳng nhờ sự khôn ngoan ĐCT mà nhận biết ĐCT, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy – Bởi vì sự rồ dại của ĐCT là khôn sáng hơn người ta , và sự yếu đuối của ĐCT là mạnh hơn người ta ( I Côrinhtô 1: 21 ; 25)

_ Dầu vậy ,chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn , song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời nầy , cũng không phải của các người cai quản đời nầy , là kẻ sẽ bị hư mất – Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của ĐCT , là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, ĐCT đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta ( ICôrinhtô 2 : 6 – 7)

_ Chớ ai tự dối mình : Nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời nầy , hãy trở nên dại dột , để được nên khôn ngoan ; – vì sự khôn ngoan đời nầy trước mặt ĐCT là sự dại dột . Như có chép rằng : Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn ngoan trong mưu kế họ – Lại rằng : Chúa thông biết ý tưởng của người khôn ngoan ; Ngài biết ý tưởng họ đều là vô ích ( ICôrinhtô 3 : 18 – 20)

_ Hỡi anh em , về sự khôn sáng , chớ nên như trẻ con ; nhưng về sự gian ác , thật hãy nên như trẻ con vậy . Còn về sự khôn sáng , hãy nên như kẻ thành nhân ( ICôrinhtô 14 : 20)

_ Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại , và lợi dụng thời giờ ( Côlôse 4 : 5)

_ Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan , hãy cầu xin ĐCT , là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi , không trách móc ai , thì kẻ ấy sẽ được ban cho ( Gia cơ 1 : 5)

_ Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng ? Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra – Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình , thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật – Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu ; trái lại , nó thuộc về đất , về xác thịt và về ma quỉ – Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy , thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác – Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch , sau lại hòa thuận , tiết độ , nhu mì , đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành , không có sự hai lòng và giả hình ( Gia Cơ 3 : 13 – 17)

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*