Kinh Thánh Theo Chủ Đề – Sự Kiêng Ăn

_ Môise ở đó ( núi Sinai ) cùng Đức Giêhôva trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm , không ăn bánh , cũng không uống nước , Đức Giêhôva chép trên hai bảng đá các lời giao ước , tức là mười điều răn ( Xuất Êdíptô ký 34 : 28 )

_ Đavít vì con cầu khẩn ĐCT và kiêng ăn ; đoạn người trở vào nhà , trọn đêm nằm dưới đất ( II Samuên 12 : 16 )

_ …Dân Môáp , dân Ammôn và những người Maonít ở cùng họ , kéo đến đặng đánh giặc với Giôsaphát – Giôsaphát sợ hãi , rắp lòng tìm cầu Đức Giêhôva , và rao khắp cứ Giuđa phải kiêng ăn một ngày – Giuđa nhóm lại đặng cầu Đức Giêhôva cứu giúp ; người ta ở các thành Giuđa đều đến đặng tìm cầu Đức Giêhôva ( II Sử ký 20 : 1 ; 3 – 4)

_ Tại đó , gần bên sông Ahava , ta truyền kiêng cử ăn , để chúng ta hạ mình xuống trước mặt ĐCT chúng ta , và cầu xin Ngài chỉ cho biết đường chính đáng chúng ta , con cái chúng ta , và tài sản mình phải đi – Ay vậy , chúng ta kiêng cử ăn và cầu xin Ngài điều ấy ; Ngài bèn nhậm lời chúng ta ( Exơra 8 : 21 ; 23)

_ Phàm trong mỗi tỉnh nơi nào mạng lịnh vua và chiếu chỉ người đã đến ( lệnh tuyệt diệt dân Giuđa bởi Haman, quan trưởng của vua Asuêru) , thì trong dân Giuđa bèn có sự thảm sầu , kiêng cữ ăn , khóc lóc và kêu van ; lại có nhiều người lấy bao và tro làm giường mình ( Êxơtê 4 : 3 )

_ Bà Êxơtê bèn biểu đáp lại cùng Mạc đô chê rằng : – Hãy đi nhóm hiệp các người Giuđa ở tại Su Sơ , rồi hãy vì tôi kiêng cữ ăn trong ba ngày và đêm , chớ ăn hay uống gì hết ; tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiêng cữ ăn nữa ; như vậy , tôi sẽ vào cùng vua , là việc trái luật pháp ; nếu tôi phải chết thì tôi chết ( Êxơtê 4 : 15 – 16 )

_ …Nầy , trong ngày các ngươi kiêng ăn , cũng cứ tìm sự đẹp ý mình , và làm khổ cho kẻ làm thuê – Thật các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh , đến nỗi nắm tay đánh nhau cộc cằn ; các ngươi kiêng ăn trong ngày như vậy , thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cao ( Êsai 58 : 3b – 4)

_ Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa , há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác , mở những trói của ách , thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do , bẻ gãy mọi ách hay sao ? – Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói , đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình , khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho , và chớ hề trớ trinh những kẻ cốt nhục mình hay sao ? ( Êsai 58 : 6 – 7)

_ Khá định sự kiêng ăn, gọi một hội đồng trọng thể , nhóm các trưởng lão và hết thảy dân cư trong đất lại nơi nhà Giêhôva ĐCT các ngươi ; và hãy kêu cùng Đức Giêhôva ! ( Giôên 1 : 14 )

_ Đức Giêhôva phán : Bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta , kiêng ăn , khóc lóc và buồn rầu – Hãy xé lòng các ngươi , và đừng xé áo các ngươi . Khá trở lại cùng Giêhôva ĐCT các ngươi ; vì Ngài là nhân từ và hay thương xót , chậm giận và giàu ơn , đổi ý về tai vạ ( Giôên 2 : 12 – 13 )

_ Dân thành Ninive tin ĐCT . Họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai , từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ ( Giô Na 3 : 5)

_ Khi các ngươi kiêng ăn , chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình ; vì họ nhăn mặt , cho mọi người biết họ kiêng ăn . Quả thật , ta nói cùng các ngươi , bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi – Song khi ngươi kiêng ăn , hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt – hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn , nhưng chỉ Cha ngươi là Đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi ; và Cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi ( Mathiơ 6 : 16 – 18)

_ Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn , thì Đức Thánh Linh phán rằng : Hãy để riêng Banaba và Saulơ đặng làm công việc ta đã gọi làm – Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong , môn đồ bèn đặt tay trên hai người , rồi để cho đi ( Công vụ 13 : 2 – 3 )

_ Khi hai sứ đồ ( Phaolô và Banaba ) khiến lựa chọn những trưởng lão trong mỗi Hội thánh , cầu nguyện và kiêng ăn xong , thì dâng các người đó cho Chúa là Đấng mình đã tin đến ( Công vụ 14 : 23 )

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*