Kinh Thánh Theo Chủ Đề – Sự Lười Biếng

_ Hỡi kẻ biếng nhác , hãy đi đến loài kiến ; khá xem xét cách ăn ở nó mà học khôn ngoan – Tuy nó không có hoặc quan tướng , hoặc quan cai đốc , hay là quan trấn , – thì nó cũng biết sắm sửa lương phạn mình trong lúc mùa hè , và thâu trữ vật thực nó trong khi mùa gặt ( Châm ngôn 6 : 6 – 8 )

_ Ngủ một chút , chợp mắt một chút , khoanh tay nằm một chút – Thì sự nghèo khổ của ngươi sẽ đến như kẻ đi rảo , và sự thiếu thốn của ngươi tới như người cầm binh khí ( Châm ngôn 6 : 10 -11)
_ Kẻ làm việc tay biếng nhác trở nên nghèo hèn ; còn tay kẻ siêng năng làm cho được giàu có (Châm ngôn 10 : 4)
_ Như giấm ghê răng , như khói cay mắt , kẻ làm biếng nhác đối với người sai khiến nó là vậy ( Châm ngôn 10 : 26)
_ Ai cày đất mình sẽ được vật thực dư dật ; còn ai theo kẻ biếng nhác thiếu trí hiểu( Châm ngôn 12 : 11)
_ Tay người siêng năng sẽ cai trị ; nhưng tay kẻ biếng nhác phải phục dịch ( Châm ngôn 12 : 24)
_ Kẻ biếng nhác không chiên nướng thịt mình đã săn ; song người siêng năng được tài vật quí báu của loài người ( Châm ngôn 12 : 27)
_ Lòng kẻ biếng nhác mong ước , mà chẳng có chi hết ; còn lòng người siêng năng sẽ được no nê ( Châm ngôn 13 : 4)
_ Hoạnh tải ắt phải hao bớt ; còn ai lấy tay thâu góp sẽ được thêm của nhiều lên ( Châm ngôn 13 : 11)
_ Đường kẻ biếng nhác như một hàng rào gai ; còn nẻo người ngay thẳng được ban bằng ( Châm ngôn 15 : 19)
_ Kẻ thả trôi trong công việc mình cũng là anh em của kẻ phá hoại ( Châm ngôn 18 : 9)
_ Sự biếng nhác làm cho ngủ mê ; và linh hồn trễ nải sẽ bị đói khát ( Châm ngôn 19 : 15)
_ Kẻ biếng nhác thò tay mình trong dĩa , rồi không thèm đem nó lên miệng mình nữa ( Châm ngôn 19 : 24)
_ Vì có mùa đông kẻ biếng nhác chẳng cày ruộng ; qua mùa gặt nó sẽ xin ăn nhưng chẳng được gì hết ( Châm ngôn 20 : 4)
_ Chớ ưa ngủ , e cho người trở nên nghèo khổ chăng ; hãy mở mắt ra , thì sẽ được no nê bánh ( Châm ngôn 20 : 13)
_ Các ý tưởng của người cần mẫn dẫn đến sự dư dật ; còn những kẻ khờ dại chỉ chạy đến điều thiếu thốn ( Châm ngôn 21 : 5)
_ Ai ham sự vui chơi ắt sẽ nghèo khó , còn ai ưa rượu với dầu sẽ chẳng hề làm giàu ( Châm ngôn 21 : 17)
_ Sự ước ao của kẻ biếng nhác giết chết nó ; bởi vì hai tay nó không khứng làm việc ( Châm ngôn 21 : 25)
_ Con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng ? Người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua , chớ chẳng phải ở trước mặt người hèn hạ đâu ( Châm ngôn 22 : 29)
_ Ngủ một chút ,chợp mắt một chút , khoanh tay ngủ một chút – Thì sự nghèo của con sẽ đến như một kẻ đi rạo , và sự thiếu thốn của con áp tới như một kẻ cầm binh khí ( Châm ngôn 24 : 33 – 34)
_ Kẻ biếng nhác nói : có con sư tử ngoài đường ; một con sư tử ở trong đường phố – Kẻ biếng nhác lăn trở trên giường mình , khác nào cửa xây trên bản lề nó – Kẻ biếng nhác thò tay mình trong dĩa , lấy làm mệt nhọc mà đem nó lên miệng – Kẻ biếng nhác tự nghĩ mình khôn ngoan hơn bảy người đáp lại cách có lý ( Châm ngôn 26 : 13 – 16 )
_ Kẻ nào cày ruộng mình sẽ ăn bánh no nê; còn ai theo kẻ biếng nhác sẽ được đầy sự nghèo khổ ( Châm ngôn 28 : 19)
_ Giấc ngủ của người làm việc là ngon , mặc dầu người ăn ít hay nhiều ; nhưng sự chán lắc làm cho người giàu không ngủ được ( Truyền đạo 5 : 12 )
_ Tại tay làm biếng nên rường nhà sụp ; vì tay nhác nhớm nên nhà dột ( Truyền đạo 10 : 18)
_ Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy , để giúp đỡ người yếu đuối , và nhớ lại lời chính Đức Chúa Jesus có phán rằng : Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh ( Công vụ 20 : 35)
_ Hãy siêng năng mà chớ làm biếng ; phải có lòng sốt sắng ; phải hầu việc Chúa ( Rôma 12 : 11)
_ Ráng tập ăn ở cho yên lặng , săn sóc việc riêng mình , lấy chính tay mình làm lụng , như chúng tôi đã dặn bảo anh em – hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng và không thiếu chi hết ( I Têsalônica 4 : 11 – 12)
_ Khi chúng tôi ở cùng anh em , cũng đã rao bảo cho anh em rằng : nếu ai không khứng làm việc , thì cũng không nên ăn nữa – Vả , chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ , chẳng hề làm lụng , trở chăm những sự vô ích thôi – Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Jesus , bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc , hầu cho ăn bánh của mình làm ra ( II Têsalônica 3 : 10)

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*