Kinh Thánh Theo Chủ Đề – Sự Nên Thánh

_ Vì ta là Giêhôva ĐCT của các ngươi ; ta là thánh , nên các ngươi phải nên thánh , thì sẽ được thánh …(Lê vi ký 11: 44 a)

_ Hãy truyền cho cả hội chúng Isơraên rằng : Hãy nên thánh , vì ta ,Giêhôva ĐCT các người , vốn là thánh (Lê vi ký 19 : 2)

_ Các ngươi hãy làm sạch mình , và hãy nên thánh , vì ta là Giêhôva ,ĐCT của các ngươi – Các ngươi hãy giữ làm theo những luật pháp ta : Ta là Đức Giêhôva ,Đấng làm cho các ngươi nên thánh ( Lê vi ký 20 : 7 – 8)

_ Đối cùng ta các ngươi hãy nên thánh , vì ta , Đức Giêhôva , là thánh ; ta đã phân rẽ các ngươi với các dân , để các ngươi thuộc về ta ( Lê vi ký 20 : 26)

_ Thầy tế lễ chớ nên cưới một người kỵ nữ hay là kẻ dâm ô ; cũng chẳng nên cưới người bị chồng để , vì thầy tế lễ đã biệt riêng ra thánh cho ĐCT mình – Vậy ngươi hãy kể thầy tế lễ như thánh vì người dâng thực vật của ĐCT người ; người sẽ là thánh cho ngươi , vì ta , Đức Giêhôva , là thánh , Đấng làm cho các ngươi nên thánh vậy ( Lêvi ký 21 : 7 – 8)

_ Vì ngươi là một dân thánh cho Đức Giêhôva ,ĐCT ngươi ; Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất , đặng làm một dân thuộc riêng về Ngài ( Phục truyền 7 : 6)

_ Phàm những kẻ còn lại ở Siôn , những kẻ sót lại ở Giêrusalem , tức là những kẻ ở Giêrusalem được chép vào sổ người sống , thì sẽ được xưng là thánh ( Êsai 4 : 3 )

_ Kẻ hèn bị khuất ; kẻ tôn trọng bị thấp hèn , con mắt người cao ngạo bị hạ xuống – song Đức Giêhôva vạn quân lên cao trong sự công chính , ĐCT là Đấng Thánh nên thánh trong sự công bình ( Êsai 5 : 15 – 16 )

_ Hãy tôn Đức Giêhôva vạn quân là thánh ; các ngươi chỉ nên sợ Ngài và kinh hãi Ngài – Ngài sẽ là nơi thánh , nhưng cũng là hòn đá vấp ngã , vầng đá vướng mắc cho cả hai nhà Ysơraên , và là bẫy cùng lưới cho dân cư thành Giêrusalem vậy ( Êsai 8 : 13 – 14 )

_ Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh ; lời Cha tức là lẽ thật – Như Cha đã sai Con trong thế gian , thì Con cũng sai họ trong thế gian – Con vì họ tự làm nên thánh , hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy ( Giăng 17 : 17 – 19 )

_ Vậy anh em hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho ĐCT trong Đức Chúa Jesus Christ – Vậy , chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em , và chớ chiều theo tư dục nó – Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi , như là đồ dùng gian ác , nhưng hãy phó chính mình anh em cho ĐCT , dường như đã chết mà nay trở nên sống , và dâng chi thể mình cho ĐCT như là đồ dùng về sự công bình ( Rôma 6 : 11 – 13 )

_ Tôi nói theo cách loài người , vì xác thịt của anh em là yếu đuối . Vậy , anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào , thì bây giờ , hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy ( Rôma 6 : 19 )

_ Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của ĐCT rồi , thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả , và sự sống đời đời làm cuối cùng ( Rôma 6 : 22)

_ Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của ĐCT và Thánh Linh ĐCT ở trong anh em sao ? – Ví có ai phá hũy đền thờ của ĐCT , thì ĐCT sẽ phá hủy họ ; vì đền thờ của ĐCT là thánh , mà chính anh em là đền thờ ( I Côrinhtô 3 : 16 – 17 )

_ Hãy làm cho mình sạch men cũ đi , hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men , như anh em là bánh không men vậy . Vì Đấng Christ là con sinh lễ Vượt qua của chúng ta , đã bị giết rồi- Vậy thì , chúng ta hãy giữ lễ , chớ dùng men cũ , chớ dùng men gian ác độc dữ , nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật ( I Côrinhtô 5 : 7 – 8 )

_ Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi . Vậy , hãy lấy thân thể mình làm sáng danh ĐCT ( I Côrinhtô 6 : 20 )

_ Vậy , nếu ai ở trong Đấng Christ , thì nấy là người dựng nên mới ; những sự cũ đã qua đi , nầy mọi sự đều trở nên mới ( II Côrinhtô 5 : 17 )

_ Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi , chúng ta đã có lời hứa dường ấy , thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh , lại lấy sự kính sợ ĐCT mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta ( II Côrinhtô 7 : 1)

_ Rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước , thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành – mà phải làm nên mới trong tâm chí mình – và mặc lấy người mới , tức là người đã được dựng nên giống như ĐCT , trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật ( Êphêsô 4 : 22 – 24 )

_ Vả , lúc trước anh em đương còn tối tăm , nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa . Hãy bước đi như các con sáng láng ( Êphêsô 5 : 8 )

_ Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ , hãy tìm các sự ở trên trời , là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu ĐCT – Hãy ham mến các sự ở trên trời , đừng ham mến các sự ở dưới đất – vì anh em đã chết , sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong ĐCT – Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới , tức là tà dâm , ô uế , tình dục , ham muốn xấu xa , tham lam , tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng ( Côlôse 3 : 1 – 3 ; 5 )

_ Vì ý muốn ĐCT , ấy là khiến anh em nên thánh : tức là phải lánh sự ô uế – mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng – chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo , là kẻ không nhìn biết ĐCT – Bởi chưng ĐCT chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu , bèn là sự nên thánh vậy – cho nên ai khinh bỏ điều chúng tôi nói , thì không phải khinh bỏ người ta đâu , bèn là khinh bỏ ĐCT , là Đấng đã ban Thánh Linh của Ngài trong anh em ( I Têsalônica 4 : 3 – 5 ; 7 – 8)

_ Vậy , ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó , thì sẽ như cái bình quí trọng , làm của thánh , có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành ( II Timôthê 2 : 21 )

_ Vả ân điển ĐCT hay cứu mọi người , đã được bày tỏ ra rồi – An ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian , phải sống ở đời nầy theo tiết độ , công bình , nhân đức ( Tít 2 : 11 – 12 )

_ Nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn , lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu , thân thể rửa bằng nước trong , mà đến gần Chúa ( Hêbơrơ 10 : 22 )

_ Hãy cầu sự bình an với mọi người , cùng tìm theo sự nên thánh , vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy ĐCT – Khá coi chừng , kẻo có kẻ trật phần ân điển của ĐCT , kẻo rễ đắng châm ra , có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng ( Hêbơrơ 12 : 14 – 15 )

_ Anh em đã nên như con cái hay vâng lời , thì chớ có làm theo sự dâm dật , là sự cai trị trong anh em ngày trước , về lúc anh em còn mê muội – Nhưng , như Đấng gọi anh em là thánh , thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình – bởi có chép rằng : Hãy nên thánh , vì ta là thánh ( I Phierơ 1 : 14 – 16 )

_ Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào – trong khi chờ đợi trông mong cho ngày ĐCT mau đến , là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán , các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi ! ( II Phierơ 3 : 11 – 12 )

_ Hỡi kẻ rất yêu dấu , chính lúc bây giờ chúng ta là con cái ĐCT , còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào , thì điều đó chưa được bày tỏ . Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến , chúng ta sẽ giống như Ngài , vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy – Ai có sự trông cậy đó trong lòng , thì tự mình làm nên thanh sạch , cũng như gài là thanh sạch ( I Giăng 3 : 2 – 3)

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*