Kinh Thánh Theo Chủ Đề – Sự Ngợi Khen

_ Đáng ngợi khen Đức Giêhôva , cầu khẩn danh Ngài , và đồn công việc Ngài ra giữa các dân tộc – Hãy ca hát cho Ngài , hãy ngợi khen Ngài ! Suy gẫm về các công việc mầu của Ngài ( I Sử ký 16 : 8 – 9)

_ Hỡi người khắp thế gian , khá hát ngợi khen Đức Giêhôva ; Ngày ngày tỏ ra sự chửng cứu của Ngài ( I Sử ký 16 : 23 )
_ Giôsa phát bèn cúi sấp mặt xuống đất ; và cả Giuđa và dân cư thành Giêrusalem đều sấp mình xuống trước mặt Đức Giêhôva mà thờ lạy Ngài – Người Lêvi về dòng Kêhát và về dòng Côrê đều đứng dậy cất tiếng lớn mà khen ngợi Giêhôva ĐCT của Ysơraên(II Sử ký 20 : 18 – 19)
_ Đương lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen , thì Đức Giêhôva đặt phục binh xông vàp dân Ammôn , dân Môáp và những kẻ ở núi Sêirơ đã đến hãm đánh Giuđa ; và các dân ấy đều bị bại ( II Sử ký 20 : 22 )
_ Trong đời Xachari, là người thông hiểu các dị tượng của ĐCT, thì Ôxia rắp lòng tìm kiếm ĐCT; và người tìm kiếm bao lâu , thì ĐCT khiến cho người đặng may mắn bấy lâu (II Sử ký 26 : 5)
_ Exơra dở sách ra trước mặt cả dân sự , vì người đứng cao hơn chúng ; khi người dở sách ra , thì dân sự đều đứng dậy – Exơra ngợi khen Giêhôva ĐCT cao cả ; cả dân sự bèn giơ tay lên, mà đáp lại rằng : Amen , Amen ! rồi chúng cúi đầu , sấp mặt xuống đất mà thờ lạy Đức Giêhôva ( Nêhêmi 8 : 5 – 6)
_ … Hãy đứng dậy , ngợi khen Giêhôva ĐCT của các ngươi , là Đấng hằng có đời đời kiếp kiếp! Đáng khen ngợi danh vinh hiển của Ngài, vẫn trỗi cao hơn các sự chúc tụng và các lời khen ngợi – Ôi chỉ một mình Chúa là Đức Giêhôva có một không hai; Chúa đã dựng nên các từng trời, và trời của các từng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó ; Chúa bảo tồn những vật ấy ,và cơ binh của các từng trời đều thờ lạy Chúa (Nêhêmi 9 : 5 – 6)
_ Hãy dâng sự công bình làm của lễ, và để lòng tin cậy nơi Đức Giêhôva ( Thi thiên 4 : 5)
_ Khá hát ngợi khen Đức Giêhôva , là Đấng ngự tại Siôn ; hãy báo cáo giữa các dân công việc tối cao của Ngài ( Thi thiên 9 : 11)
_ Tôi sẽ hát ngợi khen Đức Giêhôva , vì Ngài đã làm ơn cho tôi ( Thi thiên 13 : 6 )
_ Hỡi Đức Giêhôva , Ngài là năng lực tôi ,tôi yêu mến Ngài . Đức Giêhôva là hòn đá tôi . đồn lũy tôi , Đấng giải cứu tôi ; ĐCT là hòn đá tôi , nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình . Ngài cũng là cái khiên tôi , sừng cứu rỗi tôi ,và là nơi ẩn náu cao của tôi (Thi thiên 18 : 1 – 2)
_ Hỡi Đức Giêhôva là hòn đá và là Đấng cứu chuộc tôi , nguyện lời nói của miệng tôi , sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài ( Thi thiên 19 : 14)
_ Hỡi Đức Giêhôva , nguyện Ngài được tôn cao trong sự năng lực Ngài ! Thì chúng tôi sẽ ca hát và ngợi khen quyền năng Ngài ( Thi thiên 21 : 13)
_ Bây giờ đầu tôi sẽ được ngước cao hơn các kẻ thù nghịch vây quanh tôi ; trong trại Ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ ; tôi sẽ hát mừng , và ca tụng Đức Giêhôva ( Thi thiên 27 : 6 )
_ Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giêhôva ( Thi thiên 29 : 2)
_ Hãy dùng đàn cầm cảm tạ Đức Giêhôva ; hãy dùng đàn sắt mười dây mà hát ngợi khen Ngài – Khá hát cho Ngài một bài ca mới , và khéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng ( Thi thiên 33 : 2 – 3)
_ Tôi sẽ chúc tụng Đức Giêhôva luôn , sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi ( Thi thiên 34 : 1)
_ Vậy , lưỡi tôi sẽ thuật công bình Chúa , và trọn ngày ngợi khen Chúa ( Thi thiên 35 : 28 )
_ Hỡi các dân, hãy vỗ tay ; hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho ĐCT (Thi thiên 47 : 1)
_ Hãy hát ngợi khen ĐCT , khá hát đi ; hãy hát ngợi khen vua chúng tôi , khá hát đi – Vì ĐCT là vua của cả trái đất ; hãy hát ngợi khen cách thông hiểu ( Thi thiên 47 : 6 – 7)
_ Hỡi ĐCT nguyện Chúa được tôn cao hơn các từng trời ; nguyện sự vinh hiển Chúa trỗi cao hơn cả trái đất ! ( Thi thiên 57 : 5 # 11)
_ Nhưng tôi sẽ ca hát về sức lực Chúa : Phải , buổi sáng tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ chúa ; vì Chúa là nơi ẩn náu cao của tôi , một nơi nương náu mình trong ngày gian truân – Hỡi sức lực tôi , tôi sẽ ngợi khen Ngài ; vì ĐCT là nơi ẩn náu cao của tôi , tức là ĐCT làm ơn cho tôi ( Thi thiên 59 : 16 – 17)
_ Như vậy , tôi sẽ hát ngợi khen danh Chúa đời đời , và hằng ngày làm xong các sự hứa nguyện tôi ( Thi thiên 61 : 8 )
_ Hỡi cả trái đất, khá cất tiếng reo mừng ĐCT – Hãy hát ra sự vinh hiển của danh Ngài, hãy ngợi khen và tôn vinh Ngài (Thi thiên 66 : 1 – 2)
_ Cả trái đất sẽ thờ lạy Chúa , và hát ngợi khen Ngài ; Chúng sẽ ca tụng danh Chúa ( Thi thiên 66 : 4 )
_ Hỡi các dân , hãy chúc tụng ĐCT chúng ta , và làm cho vang tiếng ngợi khen Ngài ( Thi thiên 66 : 8 )
_ Hỡi các nước của đất , hãy hát xướng cho ĐCT ; khá hát ngợi khen Chúa (Thi thiên 68 : 32)
_ Tôi sẽ dùng bài hát mà ngợi khen danh ĐCT , và lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài ( Thi thiên 69 : 30 )
_ Hỡi ĐCT tôi , tôi cũng sẽ dùng đàn cầm mà ngợi khen Chúa , tán mĩ sự chân thật của Chúa ; Hỡi Đấng thánh của Ysơraên , tôi sẽ dùng đàn sắt mà ca tụng Ngài ( Thi thiên 71 : 22)
_ Hãy hát reo cho ĐCT là sức lực chúng ta ; hãy cất tiếng la vui vẻ cho ĐCT của Giacốp – Hãy hát xướng và nổi tiếng trống cơm , đàn cầm êm dịu với đàn sắt – Hãy thổi kèn khi trăng non , lúc trăng rằm và nhằm các ngày lễ chúng ta ( Thi thiên 81 : 1- 3)
_ Tôi sẽ hát xướng về sự nhân từ của Đức Giêhôva luôn luôn ; từ đời nầy sang đời kia miệng tôi sẽ truyền ra sự thành tín của Ngài ( Thi thiên 89 : 1 )
_ Hỡi Đức Giêhôva , các từng trời sẽ ngợi khen phép lạ Ngài ; sự thành tín Ngài cũng sẽ được ngợi khen trong hội các thánh ( Thi thiên 89 : 5 )
_ Hỡi Đấng Chí Cao , lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giêhôva , và ca tụng danh của Ngài ; – Buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa , và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài – trên nhạc khí mười dây và trên đàn cầm , họa thinh với đàn sắt ( Thi thiên 92 : 1 – 3 )
_ Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa , vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài – Hãy đến cúi xuống mà thờ lạy ; khá quì gối xuống trước mặt Đức Giêhôva , là Đấng tạo hóa chúng tôi ! ( Thi thiên 95 : 2 ; 6)
_ Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giêhôva ; hỡi cả trái đất, khá hát xướng cho Đức Giêhôva – Hãy hát xướng cho Đức Giêhôva , và chúc tụng danh Ngài ; từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài ( Thi thiên 96 : 1 – 2)
_ Hãy tôn vinh xứng đáng cho danh Đức Giêhôva ; hãy đem lễ vật mà vào trong hành lang Ngài – Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giêhôva ; hỡi cả trái đất , khá run sợ trước mặt Ngài ( Thi thiên 96 : 8 – 9)
_ Khá dùng đàn cầm và giọng ca mà hát ngợi khen Đức Giêhôva ! – Hãy lấy còi và tiếng kèn mà reo mừng trước mặt vua , tức là Đức Giêhôva ( Thi thiên 98 : 5 – 6)
_ Nguyện biển và muôn vật ở trong biển , thế gian cùng những người ở trong thế gian đều nổi tiếng ồn ào lên ! – Nguyện các sông vỗ tay , núi non cùng nhau hát vui mừng trước mặt Đức Giêhôva ! ( Thi thiên 98 : 7 – 8)
_ Hãy tôn cao Giêhôva ĐCT chúng tôi , và thờ lạy trước bệ chân Ngài : Ngài là thánh ! ( Thi thiên 99 : 5 )
_ Hỡi cả trái đất , hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giêhôva ! – Khá hầu việc Đức Giêhôva cách vui mừng , hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài ( Thi thiên 100 : 1 – 2 )
_ Hỡi linh hồn ta , khá ngợi khen Đức Giêhôva ! Mọi điều gì trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài ! Hỡi linh hồn ta , hãy ngợi khen Đức Giêhôva , chớ quên các ân huệ của Ngài ( Thi thiên 103 : 1 – 2 )
_ Hễ tôi sống bao lâu , tôi sẽ hát xướng cho Đức Giêhôva bấy lâu ; Hễ tôi còn chừng nào ,tôi sẽ hát ngợi khen ĐCT tôi chừng nấy ( Thi thiên 104 : 33)
_ Hỡi các nước , hãy ngợi khen Đức Giêhôva ; hỡi các dân , khá ca tụng Ngài ! – Vì sự nhân từ Ngài rất lớn cho chúng ta ; sự chân thật Đức Giêhôva còn đến đời đời . Halêlugia ! ( Thi thiên 117 : 1 – 2 )
_ Mỗi ngày tôi ngợi khen Chúa bảy lần , vì cớ mạng lịnh công bình của Chúa ( Thi thiên 119 : 164 )
_ Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh , và ngợi khen Đức Giêhôva ! ( Thi thiên 134 : 2 )
_ Halêlugia ! Hãy ngợi khen danh Đức Giêhôva : Hỡi các tôi tớ Đức Giêhôva – là kẻ đứng trong nhà Đức Giêhôva , tại hành lang của nhà ĐCT chúng ta , hãy ngợi khen Ngài ! – Hãy ngợi khen Đức Giêhôva , vì Đức Giêhôva là thiện ; khá hát ngợi khen danh Ngài , vì ấy là vui ( Thi thiên 135 : 1 – 3 )
_ Hỡi ĐCT , tôi sẽ hát xướng cho Chúa một bài ca mới , lấy đàn cầm mười dây mà hát ngợi khen Chúa (Thi thiên 144 : 9 )
_ Hỡi Vua , là ĐCT tôi , tôi sẽ tôn cao danh Ngài , chúc tụng danh Ngài đến đời đời vô cùng – Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa , ngợi khen danh Chúa đến đời đời vô cùng – Đức Giêhôva là lớn và đáng ngợi khen thay ; sự cao cả Ngài không thể dò xét được – Dòng dõi nầy sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia , và rao truyền việc quyền năng của Chúa ( Thi thiên 145 : 1 – 4 )
_ Halêlugia ! Hỡi linh hồn ta , hãy ngợi khen Đức Giêhôva ! – Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giêhôva ; hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho ĐCT tôi chừng nấy ( Thi thiên 146 : 1 – 2)
_ Khá ngợi khen Đức Giêhôva , vì là điều tốt . Hãy hát ngợi khen ĐCT chúng ta vì là việc tốt lành . Sự ngợi khen hiệp lễ nghi ( Thi thiên 147 : 1)
_ Hãy hát sự cảm tạ cho Đức Giêhôva , gãy đàn cầm mà ngợi khen ĐCT chúng tôi ( Thi thiên 147 : 7 )
_ Halêlugia ! Từ các từng trời hãy ngợi khen Đức Giêhôva ! Hãy ngợi khen Ngài trong nơi cao cả ! – Hỡi hết thảy các thiên sứ Ngài , hãy ngợi khen Ngài ! Hỡi cả cơ binh Ngài , hãy ngợi khen Ngài ! …- Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giêhôva ; vì Ngài ra lịnh , thảy bèn được dựng nên ( Thi thiên 148 : 1 – 5 )
_ Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giêhôva ! Vì chỉ danh Ngài được tôn cao cả ; Sự vinh hiển Ngài trổi cao hơn trái đất và các từng trời ( Thi thiên 148 : 13 )
_ Halêlugia ! Hãy hát xướng cho Đức Giêhôva một bài ca mới ! Hãy hát ngợi khen Ngài trong hội các thánh Ngài ( Thi thiên 149 : 1)
_ Nguyện chúng nó nhảy múa mà ngợi khen danh Ngài , dùng trống cơm và đàn cầm mà hát ngợi khen Ngài !(Thi thiên 149 : 3)
_ Halêlugia ! Hãy ngợi khen Đức Giêhôva trong nơi thánh Ngài ! Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài – …Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài, gãy đàn sắt đàn cầm mà ca tụng Ngài – Hãy đánh trống cơm và nhảy múa , mà hát ngợi khen Ngài ! Hãy gảy nhạc khí bằng dây và thổi sáo mà ca tụng Ngài! – Hãy dùng chập chỏa dội tiếng , mã la kêu rền , mà ngợi khen Ngài ! – Phàm vật chi thở , hãy ngợi khen Đức Giêhôva ! Halêlugia ! ( Thi thiên 150 )
_ Hỡi dân cư Siôn , hãy kêu lên to tiếng ! Vì Đấng Thánh của Ysơraên là tôn trọng giữa ngươi ( Êsai 12 : 6)
_ Chúa có phán rằng : Vì dân này chỉ lấy miệng tới gần ta , lấy môi miếng tôn ta , mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm ; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người , bởi loài người dạy cho ( Êsai 29 : 13)
_ Đức Giêhôva là Đấng cứu tôi ! Trọn đời chúng tôi sẽ đàn và hát trong nhà Đức Giêhôva! ( Êsai 38 : 20)
_ Hãy dâng vinh hiển cho Đức Giêhôva , và rao sự ngợi khen Chúa trong các cù lao ( Êsai 42 : 12 )
_ Ta đã làm nên dân nầy cho ta , nó sẽ hát khen ngợi ta ( Êsai 43 : 21 )
_ Hãy hát cho Đức Giêhôva , hãy ngợi khen Đức Giêhôva ! Vì Ngài đã giải cứu linh hồn kẻ nghèo nàn ra khỏi tay những kẻ ác (Giêrêmi 20 : 13)
_ … Ngươi phải thờ phượng Chúa là ĐCT ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi ( Mathiơ 4 : 10b ) # ( Luca 4 : 8 )
_ Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy , đặng họ thấy những việc lành của các ngươi , và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời ( Mathiơ 5 : 16)
_ Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi , khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha : Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy – ĐCT là Thần , nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy (Giăng 4 : 23 – 24)
_ Vậy , hỡi anh em , tôi lấy sự thương xót của ĐCT khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh , đẹp lòng ĐCT , ấy là sự phải thờ phượng phải lẽ của anh em ( Rôma 12 : 1)
_ Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của ĐCT , và Thánh Linh ĐCT ở trong anh em sao ? – Ví có ai phá hủy đền thờ của ĐCT , thì ĐCT sẽ phá hủy họ ; vì đền thờ của ĐCT là thánh , mà chính anh em là đền thờ ( ICôrinhtô 3 : 16 – 17)
_ Hãy lấy ca vịnh , thơ thánh , và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau , và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa ( Êphêsô 5 : 19)
_ Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em , và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan . Hãy dùng những ca vịnh , thơ thánh , bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau , vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen ĐCT ( Côlôse 3 : 16)
_ Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà ĐCT – nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn , lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu , thân thể rữa bằng nước trong , mà đến gần Chúa ( Hêbơrơ 10 : 21 – 22)
_ Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jesus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho ĐCT , nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra – Chớ quên việc lành và lòng bố thí , vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng ĐCT ( Hêbơrơ 13 : 15 – 16 )
_ Lại có tiếng từ ngôi đến rằng : Hết thảy các ngươi là tôi tớ ĐCT chúng ta , vẫn kính sợ Ngài , nhỏ hay lớn , đều hãy ngợi khen Ngài ! ( Khải huyền 19 : 5 )

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*