Kinh Thánh Theo Chủ Đề – Sự Nhân Từ

_ Đức Giêhôva phán rằng : Ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi, ta hô danh Giêhôva trước mặt ngươi ; làm ơn cho ai ta muốn làm ơn ,và thương xót ai ta muốn thương xót (Xuất Êdíptô ký 33 : 19)
_ Ngài đi ngang qua mặt người hô rằng : Giêhôva ! Giêhôva ! là ĐCT nhân từ ,thương xót ,chậm giận ,đầy dẫy ân huệ và thành thực – ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác , tội trọng và tội lỗi; nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội , và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời ( Xuất Êdíptô ký 34: 6 ; 7) # (Dân số ký 14 : 18)

_ …Nhưng Chúa vốn một ĐCT sẵn tha thứ , hay làm ơn , và thương xót , chậm nóng giận , và dư đầy nhân từ , Chúa không có lìa bỏ chúng ( Nêhêmi 9 : 17b )
_ Song , vì lòng thương xót lớn lao của Chúa , Chúa không có tận diệt chúng ( dân bội nghịch ), cũng không lìa bỏ chúng ; vì Chúa vốn là ĐCT hay thương xót và nhân từ ( Nêhêmi 9 : 31 )
_ Còn tôi , nhờ sự nhân từ dư dật của Chúa , tôi sẽ vào nhà Chúa , lấy lòng kính sợ Chúa mà thờ lạy trước đền thánh của Chúa ( Thi thiên 5 : 7 )
_ Nhưng tôi đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa . Lòng tôi khoái lạc về sự cứu rỗi của Chúa ( Thi thiên 13 : 5 )
_ Hỡi Đấng dùng tay hữu cứu kẻ nương náu mình nơi Ngài khỏi những kẻ dấy nghịch cùng họ , xin hãy tỏ ra sự nhân từ lạ lùng của Ngài ( Thi thiên 17 : 7 )
_ Chúa cũng đã ban cho tôi sự cứu rỗi làm khiên ; tay hữu Chúa nâng đỡ tôi, và sự hiền từ Chúa đã làm tôi nên sang trọng (Thi thiên 18 : 35 )
_ Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc ,còn ơn của Ngài có trọn một đời ; sự khóc lóc đến trọ ban đêm , nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng ( Thi thiên 30 : 5)
_ Tôi sẽ vui mừng và khoái lạc bởi sự nhân từ của Chúa ; vì Chúa đã đoái đến sự hoạn nạn tôi , biết nỗi sầu khổ linh hồn tôi ( Thi thiên 31 : 7)
_ Cầu xin soi sáng mặt Chúa trên kẻ tôi tớ Chúa , lấy sự nhân từ Chúa mà cứu vớt tôi (Thi thiên 31 : 16)
_ Sự nhân từ Chúa ,mà Chúa đã dành cho người kính sợ Chúa ,và thi hành trước mặt con cái loài người . Cho những kẻ nương náu mình nơi Chúa , thật lớn lao thay ! ( Thi thiên 31 : 19)
_ Đáng ngợi khen Đức Giêhôva thay , vì tại trong thành vững bền Ngài đã tỏ cho tôi sự nhân từ lạ lùng của Ngài ! (Thi thiên 31 : 21)
_ Hỡi Đức Giêhôva , sự nhân từ Ngài ở trên các từng trời ; sự thành tín Ngài đến tận các mây ( Thi thiên 36 : 5)
_ Hỡi ĐCT sự nhân từ Chúa quí biết bao ! Con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa ( Thi thiên 36 : 7)
_ Còn tôi khác nào cây ôlive xanh tươi trong nhà ĐCT ; tôi nhờ cậy nơi lòng nhân từ của ĐCT đến đời đời (Thi thiên 52 : 8)
_ Vì sự nhân từ Chúa lớn đến tận trời, sự chân thật Chúa cao đến các từng mây ( Thi thiên 57 : 10)
_ ĐCT sẽ lấy sự nhân từ Ngài mà đến đón tôi ; ĐCT sẽ cho tôi thấy sự báo trả kẻ thù nghịch tôi ( Thi thiên 59 : 10)
_ Nhưng tôi sẽ ca hát về sức lực Chúa , phải , buổi sáng tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ Chúa; vì Chúa là nơi ẩn náu cao của tôi, một nơi nương náu mình trong ngày gian truân ( Thi thiên 59 : 16)
_ Vả lại , hỡi Chúa , sự nhân từ thuộc về Chúa ; vì Chúa trả cho mọi người tùy theo công việc của họ ( Thi thiên 62 : 12)
_ Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống ; môi tôi sẽ ngợi khen Chúa ( Thi thiên 63 : 3)
_ Chúa ôi ! Chúa là thiện , sẵn tha thứ cho , ban sự nhân từ dư dật cho những người kêu cầu cùng Chúa ( Thi thiên 86 : 5 )
_ Vì sự nhân từ Chúa đối cùng tôi rất lớn , và Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi âm phủ sâu hơn hết ( Thi thiên 86 : 13 )
_ Tôi sẽ hát xướng về sự nhân từ của Đức Giêhôva luôn luôn ; từ đời nầy sang đời kia miệng tôi sẽ truyền ra sự thành tín của Ngài ( Thi thiên 89 : 1 )
_ Đức Giêhôva có lòng thương xót , hay làm ơn , chậm nóng giận , và đầy sự nhân từ – Ngài không bắt tội luôn luôn , cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời – Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi , cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi – Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu , thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu – Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu , thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu (Thi thiên 103 : 8 – 12)
_ Hãy ngợi khen Đức Giêhôva , vì Ngài là thiện ; sự nhân từ Ngài còn đến đời đời ( Thi thiên 107 : 1)
_ Nguyện người ta ngợi khen Đức Giêhôva vì sự nhân từ Ngài , và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người! ( Thi thiên 107 : 8 & 15 & 21 & 31)
_ Vì sự nhân từ Chúa lớn cao hơn các từng trời , sự chân thật Chúa đến tận các mây ( Thi thiên 108 : 4)
_ Hỡi Ysơraên , hãy trông cậy nơi Đức Giêhôva ; vì Đức Giêhôva có lòng nhân từ , nơi Ngài có sự cứu rỗi nhiều – chánh Ngài sẽ chuộc Ysơraên khỏi các sự gian ác người ( Thi thiên 130 : 7 – 8 )
_ Đức Giêhôva hay làm ơn , có lòng thương xót , chậm nóng giận , và đầy sự nhân từ – Đức Giêhôva làm lành cho muôn người , sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên ( Thi thiên 145 : 8 – 9 )
_ Đức Giêhôva nâng đỡ mọi người sa ngã , và sửa ngay lại mọi người cong khom ( Thi thiên 145 : 14 )
_ Người nhân từ làm lành cho linh hồn mình ; còn kẻ hung bạo xui khổ cực cho thịt mình ( Châm ngôn 11 : 17)
_ Kẻ hà hiếp người nghèo khổ làm nhục Đấng Tạo hóa mình ; còn ai thương xót người bần cùng tôn trọng Ngài ( Châm ngôn 14 : 31 )
_ Lòng nhân từ của người làm cho người ta yêu chuộng mình ; và người nghèo khổ là hơn kẻ nói dối ( Châm ngôn 19 : 22 )
_ Ta đã bỏ ngươi trong một lát ; nhưng ta sẽ lấy lòng thương xót cả thể mà thâu ngươi lại – Trong cơn nóng giận , ta ẩn mặt với ngươi một lúc , nhưng vì lòng nhân từ vô cùng , ta sẽ thương đến ngươi , Đấng Cứu chuộc ngươi , là Đức Giêhôva phán vậy (Êsai 54 : 7 – 8)
_ Dầu núi dời , dầu đồi chuyển , nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi ,chẳng dời khỏi ngươi , lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển , Đức Giêhôva , là Đấng thương xót ngươi phán vậy ( Êsai 54 : 10 )
_ Vì Ngài có phán : Thật , chúng nó là dân ta , tức con cái sẽ chẳng làm dối ; vậy Ngài đã làm Đấng Cứu họ – Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ , chính Ngài cũng khốn khổ , và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi . Chính Ngài đã lấy lòng yêu đương thương xót mà chuộc họ . Ngài đã ẳm bồng , và mang họ trong các ngày thưở xưa ( Êsai 63 : 8 – 9 )
_ …Đức Giêhôva phán : Hỡi Ysơraên bội nghịch ; hãy trở về ! Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu , vì ta hay thương xót ; ta chẳng ngậm giận đời đời , Đức Giêhôva phán vậy ( Giêrêmi 3 : 12b)
_ Đức Giêhôva từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng : Phải , ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi ; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến ( Giêrêmi 31 : 3)
_ Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giêhôva mà chúng ta chưa tuyệt . Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt ( Ca thương 3 : 22)
_ Các ngươi sẽ biết ta là Đức Giêhôva , khi ta sẽ vì danh ta mà đãi các ngươi , chớ không theo đường lối xấu xa và việc làm hư nát của các ngươi , hỡi nhà Ysơraên , Chúa Giêhôva phán vậy (Êxêchiên 20 : 44 )
_ Ta cầm sự nóng giận lại , và ta sẽ chẳng lại hũy diệt Épraim . Vì ta là ĐCT , không phải là người ; ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi , chẳng lấy cơn giận đến cùng ngươi ( Ôsê 11 : 9 )
_ Những sự thương xót và tha thứ đều thuộc về Chúa là ĐCT chúng tôi ; bởi chúng tôi đã bạn nghịch cùng Ngài ( Đaniên 9 : 9)
_ Hãy xé lòng các ngươi , và đừng xé áo các ngươi . Khá trở lại cùng Giêhôva ĐCT các ngươi vì Ngài là nhân từ và hay thương xót , chậm giận và giàu ơn , đổi ý về sự tai họa ( Giô Ên 2 : 13)
_ Ai là ĐCT giống như Ngài , tha thứ sự gian ác , và bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài ? Ngài không cưu giận đời đời , vì Ngài lấy sự nhân từ làm vui thích ( Mi Chê 7 : 18)
_ Trong ngày đó người ta sẽ nói cùng Giêrusalem rằng : Hỡi Siôn ! Chớ sợ , tay ngươi chớ yếu đuối – Giêhôva ĐCT ngươi ở giữa ngươi ; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi : Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi ; vì lòng yêu thương mình , Ngài sẽ nín lặng ; và vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ ( Sôphôni 3 : 16 – 17 )
_ Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu nầy : Ta muốn lòng nhân từ , không muốn của tế lễ , thì các ngươi không trách những người vô tội ( Mathiơ 12 : 7 )
_ Vậy hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhặt của ĐCT : Sự nghiêm nhặt đối với họ là kẻ đã ngã xuống , còn sự nhân từ đối với ngươi , miễn là ngươi cầm giữ mình trong sự nhân từ Ngài ; bằng chẳng , ngươi cũng sẽ bị chặt ( Rôma 11 : 22)
_ Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em ; hãy chúc phước , chớ nguyền rủa – Hãy vui với kẻ vui , khóc với kẻ khóc ( Rôma 12 : 14 – 15 )
_ Chớ lấy ác trả ác cho ai ; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người – Nếu có thể được , thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người – Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi , chính mình chớ trả thù ai , nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của ĐCT ; vì có chép lời Chúa phán rằng : Sự trả thù thuộc về ta , ta sẽ báo ứng – Vậy nếu kẻ thù mình có đói , hãy cho ăn ; có khát , hãy cho uống ; vì làm như vậy , khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu ngưới – Đừng để điều ác thắng mình , nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác ( Rôma 12 : 17 – 21)
_ Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin , chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ ( Rôma 14 : 1)
_ Hỡi anh em , ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì , anh em là kẻ có Thánh Linh , hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại ; chính mình anh em lại phải giữ , e cũng bị dỗ dành chăng – Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau , như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ ( Galati 6 : 1 – 2)
_ Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng , buồn giận , tức mình , kêu rêu , mắng nhiếc , cùng mọi điều hung ác – Hãy ở với nhau cách nhân từ , đầy dẫy lòng thương xót , tha thứ nhau như ĐCT đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy ( Êphêsô 4 : 31 – 32)
_ Vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ , công bình và thành thật ( Êphêsô 5 : 9 )
_ Vậy anh em là kẻ chọn lựa của ĐCT , là người thánh và rất yêu dấu của Ngài , hãy có lòng thương xót . Hãy mặc lấy sự nhân từ , khiêm nhượng , mềm mại , nhịn nhục ( Côlôse 3 : 12)
_ Nhưng từ khi lòng nhân từ của ĐCT , là Cứu Chúa chúng ta , và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra , thì Ngài cứu chúng ta – không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm , nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài , bởi sự rữa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh – mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jesus Christ , Cứu Chúa chúng ta ( Tít 3 : 4 – 6)

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*