Kinh Thánh Theo Chủ Đề – Sự Sống Lại

_ Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy , kẻ thì để được sự sống đời đời , kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời (Đaniên 12 : 2)

_ Vì đến khi sống lại , người ta không cưới vợ , cũng không lấy chồng , song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy ( Mathiơ 22 : 30 ) # ( Mác 12 : 25 )

_ Song những kẻ đã được kể đáng dự phần đời sau và đáng từ kẻ chết sống lại , thì không lấy vợ gả chồng – Bởi họ sẽ không chết được nữa , vì giống như các thiên sứ , và là con của ĐCT , tức là con của sự sống lại ( Luca 20 : 35 – 36 )

_ Vả , ý muốn của Đấng đã sai ta đến , là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta , thì ta chớ làm mất , nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt – Đây là ý muốn của Cha ta , phàm ai nhìn Con và tin Con , thì được sự sống đời đời ; còn ta , ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt ( Giăng 6 : 39 – 40 )

_ Ví bằng Cha , là Đấng sai ta , không kéo đến , thì chẳng có ai được đến cùng ta , và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt ( Giăng 6 : 44 )

_ Đức Chúa Jesus phán rằng : Ta là sự sống lại và sự sống ; kẻ nào tin ta thì sẽ sống , mặc dầu đã chết rồi – Còn ai sống và tin ta thì không hề chết . Ngươi tin điều đó chăng ? – Người thưa rằng : Lạy Chúa , phải , tôi tin Chúa là Đấng Christ , Con ĐCT , là đấng phải đến thế gian ( Giăng 11 : 25 – 27 )

_ Nhưng ĐCT đã khiến Người sống lại , bứt đứt dây trói của sự chết , vì nó không thể giữ Người lại dưới quyền nó (Công vụ 2 : 24 )

_ Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em , thì Đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống ( Rôma 8 : 9 – 11 )

_ Và ĐCT là Đấng đã khiến Chúa sống lại , cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa ( I Côrinhtô 6 : 14 )

_ Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi , thì trong cả mọi người , chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết – Nhưng bây giờ , Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại , Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ – … Đấng Christ là trái đầu mùa ; rồi tới ngày Đấng Christ đến , những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại ( ICôrinhtô 15 : 19 – 20 , 23b)

_ Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy . Thân thể gieo ra là hay hư nát , mà sống lại là không hay hư nát – đã gieo ra là nhục mà sống lại là vinh ; đã gieo ra là yếu , mà sống lại là mạnh ; – đã gieo ra là thể huyết khí , mà sống lại là thể thiêng liêng . Nếu có thể huyết khí , thì cũng có thể thiêng liêng ( ICôrinhtô 15 : 42 – 44)

_ Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em : Chúng ta không ngủ hết , nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa , – trong giây phút , trong nháy mắt , lúc tiếng kèn chót ; vì kèn sẽ thổi , kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát , và chúng ta đều sẽ biến hóa ( ICôrinhtô 15 : 51 -52)

_ Vì chúng tôi có đồng một lòng tin, y như lời Kinh Thánh rằng : Ta đã tin , cho nên ta nói , cũng vậy , chúng tôi tin , cho nên mới nói – Vì biết rằng Đấng đã khiến Đức Chúa Jesus sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Jesus , và làm cho chúng tôi ưng hầu với anh em trước mặt Ngài ( II Côrinhtô 4 : 13 – 14 )

_ Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài , y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật ( Philíp 3 : 21 )

_ Anh em đã bởi phép báp têm được chôn với Ngài , thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép ĐCT là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại – Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì , thì ĐCT đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ , vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta – Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta , các điều khoản trái với chúng ta nữa , cùng phá hũy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự ( Côlôse 2 : 12 – 14)

_ Hỡi anh em , chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ , hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy – Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại , thì cũng vậy , ĐCT sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jesus cùng đến với Ngài – Vả nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em : Chúng ta là kẻ sống , còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến , thì không lên trước những người đã ngủ rồi – Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của Thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của ĐCT , thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống ; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ , sẽ sống lại trước hết – Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại , sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây , tại nơi không trung mà gặp Chúa , như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn ( I Têsalônica 4 : 13 – 17)

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*