Giới Thiệu:“Cơ Đốc Giáo là tôn giáo của những người theo Chúa Jêsus Christ (Đức Ki-tô), những người này còn được gọi là Cơ Đốc Nhân (Christians hoặc Chrétiens). Lịch sử Cơ Đốc Giáo được hoài thai từ khởi thủy của loài người khi Thượng Đế hứa ban một Đấng Cứu Thế (Đức Chúa Jêsus) xuống trần trong chương trình cứu chuộc của Ngài cho cả nhân loại. Hội thánh đầu tiên được thành lập sau khi Đức Chúa Jêsus thăng thiêng và Ngài truyền lệnh cho các môn đồ “Hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người.” Từ đó trở đi, Hội thánh càng ngày càng phát triển ngay cả những lúc bị đàn áp và bắt bớ.”

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*