co-doc-nhan (185)

“Hỡi Cha! là Chúa của trời đất, tôi khen ngợi Cha, vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho những con trẻ hay”
co-doc-nhan (185)

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*