Giới Thiệu: “Trong nhiều năm tôi được dịp du lịch khắp nơi trên thế giới để chia sẻ về phép lạ Đức Chúa Trời thực hiện cho Hội Thánh chúng tôi ở Seoul, Nam Triều Tiên tại những kỳ Hội Đồng và những Hội nghị chuyên đề. Từ một trại truyền giảng Phúc Âm nhỏ bé tại một khu phố nghèo của thành phố vào năm 1958, chúng tôi đã phát triển thành một hội chúng tự trị tự lập lớn nhất thế giới.”

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*