co-doc-nhan (216)

“Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời.”
co-doc-nhan (216)

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*