co-doc-nhan (245)

“Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa”
co-doc-nhan (245)

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*