co-doc-nhan (23)

“Chúa đã ban cho người điều lòng người ước-ao, Không từ-chối sự gì môi người cầu-xin. ”
co-doc-nhan (23)

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*