co-doc-nhan (242)

“Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng; Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác.”
co-doc-nhan (242)

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*