co-doc-nhan (227)

“Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.”
co-doc-nhan (227)

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*