co-doc-nhan (14)

“Ôi! xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, Thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ.”
co-doc-nhan (14)

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*