Giới Thiệu:“Một chiếc xe bít bùng chạy qua… ngoại trừ người tài xế và mấy anh lính hộ tống, không một ai trên xe biết mình sẽ đi về đâu. Họ ngồi đó mà không thấy được ánh sáng và các sinh hoạt đang diễn ra bên ngoài. Họ chỉ biết hiện tại mình còn sống, còn ý thức, cảm xúc… nhưng tương lai thì nằm ngoài tầm tay… vì họ là những tù nhân!”

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*